¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Procesos de contratación abertos


SELECCIÓN DE DOCENTES E ADMINISTRATIVO/A PARA OS CURSOS DO PLAN AFD PARA OS ANOS 2017 E 2018.
+ Ler máis

Convocatoria selección contratación laboral perceptores/as RISGA
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CREACIÓN DUNHA LISTA RESERVA DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA SUBSTITUÍR A AUXILIARES NO SERVIZO DE URBANISMO
+ Ler máis

OBRADOIRO DE EMPREGO COVELO II - PROCESO SELECTIVO PERSOAL E ALUMNOS/AS
+ Ler máis

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2016
+ Ler máis

Selección e contratación de 52 persoas desempregadas con cargo ao Plan Concellos 2017
+ Ler máis

Proceso selectivo, polo sistema de oposición libre, para cubrir en réxime de interinidade unha praza vacante de auxiliar administrativo.
+ Ler máis

Bolsa de emprego público temporal a xeito de listas de reserva de auxiliares administrativos interinos
+ Ler máisÚltimos procesos de contratación pechados


[Pechado] PROCESO DE SELECCIÓN DE OITO AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL, DURANTE SEIS MESES
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA SUBSTITUÍR Á MÉDICO DA UAD-RESPONSABLE DE SERVIZO, CON CONTRATO EN VIGOR, QUE ESTÁ EN SITUACIÓN DE EXCEDNECIA POR COIDADO DE FILLO
+ Ler máis

[Pechado] Proceso selectivo, para a provisión interina de tres prazas vacantes de operario de obras e servizos, mediante concurso oposición.
+ Ler máis

Bases publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 246, de 27 de decembro de 2016.-
(As solicitudes presentaranse durante o prazo de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte a aquel en que se publique o anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia).


Anuncio da convocatoria publicado do Diario Oficial de Galicia do día 02-02-2017.- (Prazo presentación de solicitudes do 03-02-2017 ata o 22-02-2017).

ANEXO II - SOLICITUDE

Audiencia aos demais interesados, relativa ao recurso de reposición interposto polo CSI-F, contra as bases da convocatoria para a provisión interina de tres prazas vacantes de operario de obras e servizos, publicadas no BOPPO nº 246 de 27-12-2016.

Resolución inadmisión recurso reposición interposto por Eduardo Rejo Portela, contra as bses da convocatoria para a provisión interina de tres prazas vacantes de operario de obras e servizos.

Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos

Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos, fixación da data de constitución do tribunal e da valoración dos méritos e fixación da data da realización do 1º exercicio (test).

-Resolución estimación causa de abstención dun vocal suplente do tribunal e nomeamento doutro no seu lugar.

-Resultado da fase de concurso

-Resultado do 1º exercicio (test) e convocatoria para a realización do 2º exercicio, práctico, obrigatorio e eliminatorio
.
 
-Plantilla respostas primeiro exercicio.

-Resultado do segundo exercicio proba práctica.

-Resolución escritos presentados polos opositores/as.

-Convocatoria para a realización do terceiro exercicio sobre coñecemento do idioma galego para os non exentos.

-Resultado do 3º exercicio (coñecemento do idioma galego), puntuación final do proceso selectivo, proposta do tribunal, lista de reserva e achega de documentos polos aspirantes propostos.

-Resolución escritos presentados polos opositores.