¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Procesos de contratación abertos


Selección definitiva contratación laboral temporal (interese social) de persoas desempregadas ao abeiro do Plan Concello 2018-2019 da Deputación de Pontevedra
+ Ler máis

PROCESO DE SELECCIÓN PARA O NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO DUN OPERARIO CONDUTOR DE VEHÍCULOS MUNICIPAIS DESTINADOS Á DEFENSA CONTRA INCENDIOS E PARA SUBMINISTRAR AUGA ÁS VIVENDAS UNIFAMILIARES AFECTADOS POLO LINDANO.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA O NOMEAMENTO DE UN FUNCIONARIO INTERINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR EXCESO OU ACUMULACIÓN DE TAREFAS NO SERVIZO DE TESOURERÍA
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA O NOMEAMENTO DUN FUNCIONARIO INTERINO PARA A SUBSTITUCIÓN TRANSITORIA POR BAIXA DE MATERNIDADE DUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
+ Ler máis

SELECCIÓN DEFINITIVA PARA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL (INTERESE SOCIAL) A TEMPO COMPLETO DE PERSOAS DESEMPREGADAS AO ABEIRO DA ORDE DO 31 DE DECEMBRO DE 2017 DA CONSELLERIA DE ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QU REGULAN AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL)
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA O NOMEAMENTO DE DOUS FUNCIONARIOS INTERINOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS POR EXCESO OU ACUMULACIÓN DE TAREFAS NO SERVICIO DE INTERVENCIÓN
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CREACIÓN DUNHA LISTA RESERVA DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA SUBSTITUÍR A AUXILIARES NO SERVIZO DE URBANISMO
+ Ler máis

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2016
+ Ler máis

Proceso selectivo, polo sistema de oposición libre, para cubrir en réxime de interinidade unha praza vacante de auxiliar administrativo.
+ Ler máis
-Bases publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 246, de 27 de decembro de 2016.- (As solicitudes presentaranse durante o prazo de 20 días naturais contados a partir do día seguinte a aquel en que se publique o anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia).

Anuncio da convocatoria publicado no Diario Oficial de Galicia do día 02-02-2017.- (Prazo presentación solicitudes do 03-02-2017 ao 22-02-2017).

ANEXO II - SOLICITUDE
 
Declaracións de responsabilidade

Resolución inadmisión recurso reposición interposto por Eduardo Rejo Portela, contra as bases e convocatoria, en réxime de interinidade, dunha praza vacante de auxiliar administrativo.

Resolución do recurso de reposición interposto por Virgina de Miranda Vigo, contra as bases e convocatoria, en réxime de interinidade, dunha praza vacante de auxiliar administrativo.

Anuncio publicado no BOPPO do día 02-06-2017, de correción de erros nas Bases da convocatoria.

Lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as.

Lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, fixación da data de constitución do tribunal e da data de realización do 1º exercicio (test).
 
Resolución de APRAZAMENTO da celebración do 1º exercicio (test) PARA O DÍA 14-03-2017.

-Resultado do primeiro exercicio (test) e convocatoria do segundo exercicio

-Plantilla respostas primeiro exercicio (test)

-Anuncio da SUSPENSIÓN da realización do segundo exericio da oposición.

-Anuncio resolución alegacións formuladas ao primeiro exercicio da oposición (test)

-Anuncio da CONVOCATORIA para a realización do segundo exercicio da oposición
 
-Resultado do segundo exercicio, coñecemento galego e puntuación final

-Resultado do proceso selectivo e proposta do tribunal

Bolsa de emprego público temporal a xeito de listas de reserva de auxiliares administrativos interinos
+ Ler máisÚltimos procesos de contratación pechados


[Pechado] SELECCIÓN E NOMEAMENTO FUNCIONARIOS/AS INTERINOS PARA O PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DE MULLERES (PIEM)
+ Ler máis

[Pechado] SELECCIÓN DE DOCENTES E ADMINISTRATIVO/A PARA OS CURSOS DO PLAN AFD PARA OS ANOS 2017 E 2018.
+ Ler máis

[Pechado] Convocatoria selección contratación laboral perceptores/as RISGA
+ Ler máis