¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Convocatoria 8 bolsas de formación práctica para titulados universitarios con distintas titulacións ou gradacións, relacionados coa política agrícola común e o seu financiamento

16/03/2024
BDNS(Identif.):746561
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/746561)
 
Beneficiarios: Españois ou dun Estado membro da Unión Europea, residentes en España, que terminasen os seus estudos no prazo dos 6 anos anteriores ao día seguinte ao da publicación do presente extracto, e que estean en posesión ou en condicións de obter o título nalgunha das titulacións e ámbitos de estudo sinalados no artigo 3.2 da convocatoria. 
 
Finalidade: Contribuír á formación práctica en tarefas relacionadas co ámbito das competencias do FEGA, mediante a convocatoria de 8 bolsas, das cales 5 son para Enxeñeiros Agrónomos, titulados de Grao en Veterinaria, Enxeñería en Ciencias Agronómicas, Enxeñería Agrícola, Enxeñería Agroambiental, Grao en Ciencias Ambientais, Enxeñería Ambiental, Enxeñería do Medio Natural, Grao en Ciencias Agrarias e Bioeconomía, Grao en Tecnoloxías das Industrias Agrarias e Alimentarias, Enxeñería Forestal, Enxeñería de Montes, Máster Universitario en Enxeñería Agronómica, ou Máster Universitario en Enxeñería de Montes,
2 para titulados de Grao en Dereito, Economía, Administración e Dirección de Empresas, Xestión e Administración Pública, Dirección e Xestión Pública, ou aqueles en cuxa denominación de titulación, debido ao seu currículo, recolla expresamente os termos Xestión Pública ou Administración Pública, e 1 para titulados de Grao en Enxeñería Informática, Grao en Enxeñería de Sistemas de Información, Grao en Enxeñería de Software, Grao en Ciencia de Datos e Intelixencia Artificial, Grao en Telecomunicacións, Enxeñería de Telecomunicacións, Grao en Enxeñería das Tecnoloxías de Telecomunicación, Grao en Enxeñería de Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación, Grao en Enxeñería Telemática, ou Grao en Enxeñería
Multimedia.
 
Período inicial de 12 meses, podendo prorrogarse ata nun máximo de tres ocasiones. As dúas primeiras prórrogas durarán cada unha un ano natural adicional consecutivo; a terceira permitirá completar o período ata o 31 de decembro do último ano de prórroga.
 
A formación práctica do bolseiro desenvolverase nas dependencias dunha das dúas sedes que o FEGA ten na cidade de Madrid.
 
Bases reguladoras:  Orde APA/511/2019, do 26 de abril, publicada no BOE do 08 de maio de 2019..
 
 
A contía das bolsas por beneficiario será de 1.150 euros brutos mensuais, e estará suxeita ás retencións e descontos legais vixentes en cada momento.
 
O Prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación deste extracto no BOE.
 
 
<< Ver anterior    |    Ir ao listado    |    Ver seguinte >>