¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Procesos de contratación abertos


PROCESO SELECCIÓN FUNCIONARIOS INTERINOS POR PROGRAMA TEMPORAL "XESTIÓN AXUDAS NEXT GENERATIONE UE..."
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE 17 PERSOAS DESEMPREGADAS PARA O PLAN MAIS PROVINCIA 2024
+ Ler máis
BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA CONTRATACION DE 17 PERSOAS DESEMPREGADAS PARA O PLAN MAIS PROVINCIA 2024 

ANEXO modelo de solicitude para o proceso selectivo de17 persoas desempregadas no plan mais provincia 2024 

MODELO DECLARACION DE RESPONSABILIDADES para o proceso selectivo Plan mais Provincia 2024 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS e EXCLUIDOS/AS AO PROCESO SELECTIVO PROGRAMA PLAN MAIS PROVINCIA 2024 

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS e EXCLUIDOS/AS AO PROCESO SELECTIVO "PLAN MAIS PROVINCIA 2024", E DATAS DE CONVOCATORIA DO TRIBUNAL, E DATA DA PROBA PARA OS/AS ASPIRANTES 

PUBLICACIÓN CUESTIONARIO TIPO TEST CATEGORIA CONSERXE

PUBLICACIÓN CUESTIONARIO TIPO TEST CATEGORIA PUBLICISTA 

PUBLICACIÓN CUESTIONARIO TIPO TEST CATEGORIA ANALISTA DE XESTION E ORGANIZACION ou ESTATISTICO-A 

Publicación da plantilla de respostas correctas do cuestionario tipo test Categoría Conserxe.  Prazo para presentación de alegacións un día natural, contado desde o día seguinte a esta publicación (o día 9 de abril de 2024).


Publicación da plantilla de respostas correctas do cuestionario tipo test Categoría Publicista.  Prazo para presentación de alegacións un día natural, contado desde o día seguinte a esta publicación (o día 9 de abril de 2024). 

Publicación da plantilla de respostas correctas do cuestionario tipo test Categoría Analista de xestion e organizacion ou estatistico-a.  Prazo para presentación de alegacións un día natural, contado desde o día seguinte a esta publicación (o día 9 de abril de 2024). 

RESULTADO FINAL e ANUNCIO NO TABOLEIRO DO COCNELLO DO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL DO PLAN MAIS PROVINCIA 2024


Procedemento de selección 2 técnicos/as orientación laboral PIE 2023/204
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA PRESTAR SERVIZOS COMO ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL DO CONCELLO DO PORRIÑO.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR DEFINITIVAMENTE UNHA PRAZA DE OFICIAL 1ª ALBANEL, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR DEFINITIVAMENTE A PRAZA VACANTE DE TÉCNICO MEDIO DE XESTIÓN DE SECRETARÍA, GRUPO A, SUBGRUPO A2.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA PRESTAR SERVIZOS COMO ANIMADOR SOCIOCULTURAL DO CONCELLO DE O PORRIÑO.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA PRESTAR SERVIZOS COMO OFICIAL ELECTRICISTA.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL PARA A COBERTURA DE PRAZAS DA OEP 2022 POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN
+ Ler máis

-Publicación no BOPPO.- Bases xerais e específicas da convocatoria do proceso selectivo de estabilización de emprego temporal para a cobertura de prazas da OEP 2022, polo sistema de concurso-oposición.
-Anuncio da convocatoria publicado no BOE nº 122 de data 23-05-2023.- Prazo de presentación de instancias do 24-05-3023 ata o 20-06-2023, ámbolos dous incluídos.

-INSTANCIA

-Publicación da Lista PROVISIONAL de admitidos e excluídos ao proceso selectivo de estabilización emprego temporal OEP 2022 (GRUPO V), BOPPO nº 19 do 26/01/2024. PRAZO PRESENTACIÓN EMENDAS 10 días hábiles: desde o 29-01-2024 ao 09-02-2024, ámbolos dous incluídos. 

-Publicación da lista DEFINITIVA de admitidos excluídos ao proceso selectivo de estabilización de emprego temporal OEP 2022 (GRUPO V), BOPPO nº 37 do 21/02/2024. Convocatoria constitución tribunal e data realización primeiro exercicio.

-Publicación anuncio resultado da cualificación do primeiro exercicio.

-Publicación anuncio apertura pública dos sobres que conteñen o código identificativo das dúas partes do 1º exercicio.

-Anuncio resultado apertura sobres códigos identificativos do 1º exercicio, puntuación e convocatoria do 2º exercicio coñecemento de galego.

-Anuncio resultado do 2º exercicio sobre coñecemento do idioma galego e resultado da cualifiación dos méritos na fase de concurso.

-Anuncio resultado resolución alegación á cualificación do concurso, cualificación final do proceso selectivo, relación de aprobados e proposta do tribunal.

PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL PARA A COBERTURA DE PRAZAS DA OEP 2022 POLO SISTEMA DE CONCURSO
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL PARA A COBERTURA DE PRAZAS DA OEP 2020 POLO SISTEMA DE CONCURSO
+ Ler máis

-Publicación no BOPPO.- Bases xerais e específicas da convocatoria do proceso selectivo de estabilización de emprego temporal para a cobertura de prazas da OEP 2020, polo sistema de concurso.


-Publicación no DOG anuncio referente á convocatoria e bases estabilización emprego temporal  OEP 2020, polo sistema de concurso.

-Anuncio da convocatoria publicado no BOE nº 113 de data 12-05-2023.- Prazo de presentación de instancias do 15-05-2023 ata o 12-06-2023, ámbolos dous incluídos.

-INSTANCIA 

Lista PROVISIONAL de admitidos i excluídos ao proceso selectivo de estabilización de emprego temporal da OEP 2020 (GRUPO C2 E GRUPOS IV e V), pubicada no BOPPO n º 156 de 14-08-2023. PRAZO DE EMENDAS  10 días hábiles: desde o día 16 ata o día 29 de agosto do 2023.

Lista PROVISIONAL  de admitidos i excluidos ao proceso selectivo de estabilización de emprego temporal da OEP 2020 (SUBGRUPO A1 e GRUPO I), publicada no BOPPO  nº 156 de 14-08-2023. PRAZO DE EMENDA 10 dóas hábiles: desde o día 16 ata o día 29 de agosto do 2023. 

-Anuncio publicado no BOPPO nº 181 de 19-09-2023 de corrección erro no Decreto de designación do tribunal e aprobación da lista provisional do proceso de estabilización OEP 2020, subgrupo A1 e grupo II.

-Lista DEFINITIVA de admitidos e excluídos ao proceso selectivo de estabilización emprego temporal da OEP 2020 (SUBGRUPO A1 E GRUPO I), publicada no BOPPO nº 199 de 16-10-2023.

-Lista DEFINITIVA de admitidos e excluídos ao proceso selectivo de estabilización emprego temporal da OEP 2020 (SUBGRUPO C2 E GRUPO IV E V), publicada no BOPPO nº 199 de 16-10-2023.

-Anuncio resultado cualificación méritos do concurso, relación de aprobados, proposta do tribunal e bolsa de emprego (SUBGRUPO A1 E GRUPO I).

-Anuncio resultado cualificación méritos do concurso, relación de aprobados, proposta do tribunal e bolsa de emprego (SUBGRUPO C2, GRUPO IV E GRUPO V).

Anuncio resolución alegacións á cualificación dos méritos do concurso (SUBGRUPO C2, GRUPO IV E GRUPO V).

-Publicación no BOPPO nº 43 de 29-02-2024 do nomeamento de funcionarios/as de carreira e de persoal laboral fixo.

-Publicación Decreto polo que se aproban as Bolsas de emprego.


PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL PARA A COBERTURA DE PRAZAS DA OEP 2019 POLO SISTEMA DE CONCURSO
+ Ler máis

-Publicación no BOPPO.- Bases xerais e específicas da convocatoria do proceso selectivo de estabilización de emprego temporal para a cobertura de prazas da OEP 2019, polo sistema de concurso.

-Publicación no DOG do anuncio referente á convocatoria e bases estabilización emprego temporal OEP 2019, polo sistema de concurso.  

-Anuncio da convocatoria publicado no BOE nº 107 de data 05-05-2023.- Prazo de presentación de instancias do 08-05-2023 ata o 05-06-2023, ámbolos dous incluídos.

-INSTANCIA

-Lista PROVISIONAL  de admitido i excluidos ao proceso selectivo de estabilización emprego temporal OEP 2019 (GRUPO I), publicada no BOPPO nº 156 de 14-08-2023. PRAZO DE EMENDAS 10 días hábiles: desde o día 16 ata o día 29 de agosto do 2023, ámbolos dous incluídos.

-Lista PROVISIONAL de admitidos i excluídos ao proceso selectivo de estabilización emprego temporal OEP 2019 (GRUPO II), publicada no BOPPO nº 156 de 14-08-2023. PRAZO DE EMENDAS 10 días: desde o día 16 ata o 29 de agosto do 2023, ámbolos dous incluídos.

-Lista PROVISIONAL de admitidos i excluídos ao proceso selectivo de estabilización emprego temporal OEP 2019 (GRUPOS III,IV, V), publicadas no BOPPO nº 156 de 14-08-2023. PRAZO DE EMENDAS 10 dís hábiles. desde o día 16 ata o día 29 de agosto do 2023.

-Lista DEFINITIVA de admitidos e excluídos ao proceso selectivo de estabilización emprego temporal da OEP 2019 (GRUPO I), publicada no BOPPO nº 199 de 16-10-2023.

-Lista DEFINITIVA de admitidos e excluídos ao proceso selectivo de estabilización emprego temporal da OEP 2019 (GRUPO II), publicada no BOPPO nº 199 de 16-10-2023.

-Lista DEFINITIVA de admitidos e excluídos ao proceso selectivo de estabilización emprego temporal da OEP 2019 (GRUPO III, IV e V), publicada no BOPPO nº 199 de 16-10-2023.

-Anuncio do resultado da cualificación de méritos do concurso, realción de aprobados, proposta do tribunal e bolsa de emprego (GRUPO I). 

-Anuncio do resultado da cualificación de méritos do concurso, relación de aprobados, proposta do tribunal e bolsa de emprego (GRUPO II).
 
-Anuncio do resultado da cualificación de méritos do concurso, relación de aprobados, proposta do tribunal e bolsa de emprego (GRUPO III, IV e V).

-Anuncio resolución alegacións á cualificación dos méritos do concurso (GRUPO I).- Unha praza de director/a do Centro de Información á Muller (CIM) - Asesor/a Xurídico/a.

-Publicación no BOPPO nº 43 de 29-02-2024 do nomeamento de persoal laboral fixo.

-Publicación Decreto polo que se aproban as Bolsas de emprego.

PROCESO SELECTIVO PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA NOMEAMENTOS COMO FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS, AUXILIARES, GRUPO C, SUBGRUPO C2
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 6 PRAZAS DE POLICÍALOCAL: 5 POR OPOSICIÓN LIBRE E 1 POR MOBILIDADE
+ Ler máis

Bases reguladoras do do proceso selectivo publicadas no Boletín da Provincia de Pontevedra nº 137 de 18 de xullo de 2019.


Anuncio da convocatoria para a cobertura de 6 prazas de policía local do Concello de O Porriño, publicado no DOG nº 176 de data 17-09-2019

Anuncio da convocatoria para a cobertura de 6 prazas de policía local publicado no BOE nº 245 de data 11-10-2019.- Prazo de presentación de solicitudes desde o día 12-10-2019 ata o día 31-10-2019, ámbolos dous incluídos.

Publicación no BOPPO  nº 228 de data 27-11-2019 da lista provisional de admitidos e excluídos, ao proceso para cubrir 5 prazas vacantes de policía local, polo sistema de oposición libre.


Publicación no BOPPO nº 244 de data 20-12-2019 da lista definitiva de admitidos e excluídos, ao proceso selectivo para cubrir 5 prazas vacantes de policía local, data de constitución do tribunal e de celebración do primeiro exercicio (test).

Publicación dos acordos adoptados polo Tribunal, na reunión de data 26-12-2019, do proceso selectivo, para a cobertura de 5 prazas de policía local.


Publicación da plantilla de respostas correctas do primeiro exercicio cuestionario tipo test. Prazo para presentación de alegacións dous días naturais, contados desde o día seguinte a esta publicación (os días 27 e 28 de decembro 2019).

-Publicación resolución alegacións ao primeiro exercicio tipo (test), publicación das calificacións dos que superaron a proba tipo (test), publicación da aptitude na proba de galego e convocatoria do terceiro exercicio proba de aptitude física.

-Publicación do resultado do terceiro exercicio: Probas de aptitude física e convocatoria do cuarto exercicio: D) Probas Psicotécnicas.

-Publicación resultado probas psicotecnicas e convocatoria apertura sobres identificación en sesión publica para poder convocar nominativamente para a realización do recoñecmento médico.

-Resultado da apertura dos sobres identificativos das probas psicotécnicas, para relacionar os códigos coa identificación dos   opositores e convocatoria da proba de recoñecmento médico.

  -Anuncio convocatoria proba de recoñecmento médico restantes.

-Anuncio nova convocatoria por cambio da cita para a proba de recoñecemento médico.

-Anuncio resultado do quinto exercicio, de carácter obrigatorio e eliminatorio, recoñecemento médico.

-Anuncio: Relación de aprobados por ode decrecente de puntuación, proposta do tribunal e lista de reserva.
 Últimos procesos de contratación pechados


[Pechado] Procedemento de selección persoal dirección, docente e apoio obradoiro de emprego PORREMPREGO CUALIFICA II 23/24
+ Ler máis

[Pechado] Procedemento de selección persoal alumnado -traballador obradoiro de emprego PORREMPREGO CUALIFICA II 23/24
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA CONTRATAR 4 PERSOAS GRADUADAS/DIPLOMADAS PARA O PROXECTO PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL 2023
+ Ler máis